Polityka prywatności

tworzenie stron www szczecin
 • Administratorem danych osobowych jest Przemysław Imiałek, ul. 26 Kwietnia 69, 71-126 Szczecin. Telefon kontaktowy z administratorem danych: +48 505136986.
 • Administrator przetwarza dane użytkowników niniejszego portalu w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Zakres przetwarzanych danych jest różny, w zależności od rodzajów działań, które podejmują użytkownicy.
 • Dane gromadzone przez administratora dzielą się na dane publiczne, dane ujawniane wyłącznie zarejestrowanemu użytkownikowi i dane ujawniane wyłącznie administratorowi.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonywania usługi oraz w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a portalem wyszukajtrenera.pl.
 • Użytkownik wprowadzając dane do serwisu wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie określonym w regulaminie oraz polityce prywatności.
 • Adres e-mail oraz dane upublicznione przez zarejestrowanych użytkowników posłużyć mogą usługodawcy do przesyłania informacji handlowych i promocyjnych.
 • Zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i promocyjnych, a wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych odbywa się poprzez rezygnację z usługi i likwidację profilu.
 • Serwis ma prawo gromadzić informacje o lokalizacji i preferencjach zarejestrowanych użytkowników, a dane te mogą posłużyć do administrowania serwisem i dostosowania go do preferencji i potrzeb użytkowników portalu.
 • Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje przewidziane przepisami prawa uprawnienie do uzupełniania i zmiany danych osobowych.
 • Portal wyszukajtrenera.pl daje możliwość publikowania danych o trenerach personalnych. Dane udostępnione przez trenerów osobistych są indeksowane.
 • Zarejestrowany użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych.
 • Każdy użytkownik ma prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce obsługi plików Cookies. Wyłączenie obsługi plików Cookies może jednak uniemożliwić korzystanie z różnych funkcji portalu.
 • Dane gromadzone za Google Analytics oraz plików Cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu usprawnienia pracy niniejszego portalu oraz w celach statystycznych, są całkowicie bezpieczne dla komputerów użytkowników i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 • Administrator danych przetwarza dane osobowe zarejestrowanych użytkowników oraz użytkowników niezarejestrowanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Udostępnione przez użytkowników dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowych, a za ich zgodą mogą być przetwarzane w celach statystycznych i marketingowych.
 • Portal wyszukajtrenera.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane na portalu wyszukajtrenera.pl.
 • Portal wyszukajtrenera.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim zarejestrowanym użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach dotyczących działania portalu. Ponadto serwis może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym tj. reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej.
wizytówki szczecin